1 Νοε 2008

ΜΑΤΡΙΞ;

Αὐτὸ ποὺ ζοῦμε, εἶναι τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο ἀπὸ αὐτό, ποὺ στὴν πραγματικότητα συμβαίνει. Ζοῦμε σ’ ἕνα ψέμα. Ἕνα ψέμα τόσο μεγάλο, ποὺ κι ἂν κανεὶς τὸ καταλάβη, εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ τὸ ἀντιληφθεῖ στὴν ὁλότητά του. Δεδομένες γνώσεις καὶ πεποιθήσεις, εἶναι ἐντελῶς λάθος, τόσο, ποὺ μὲ λίγη προσοχὴ καὶ μελέτη, ὁ ὁποιοσδήποτε μπορεῖ νὰ τὶς ἀνατρέψη.

Ἀλλὰ τότε ποῦ εἶναι τὸ πρόβλημα; Τὸ πρόβλημα εἶναι, στὸ ὅτι, αὐτὰ ποὺ πρέπει κανεὶς νὰ ἀναθεωρήση, εἶναι τόσα, ὥστε εἶναι βολικότερο νὰ ἀποδεχτῆ τὸ ψέμα ὦς ἀλήθεια. Ἐκτὸς αὐτοῦ, θὰ ὑπάρχει πάντα ἡ ἀβεβαιότητα γιὰ τὸ ἂν ἔκανε σωστὴ μελέτη καὶ ἂν ἔβγαλε τὸ σωστὸ πόρισμα. Γιὰ παράδειγμα, ὁ μέσος ἀμερικάνος ποὺ ἔχει γιὰ τὴ χώρα του καὶ τὸ πολίτευμά της μιὰ ἰδανικὴ εἰκόνα, θὰ δυσκολευτεῖ νὰ δεχτεῖ, ὅτι αὐτὸ ποὺ πιστεύει, δὲν εἶναι παρὰ ἡ ψευδαίσθηση πού του σέρβιραν, προκειμένου νὰ τὸν ἔχουν ὑποτακτικό. Σὲ αὐτὸν τὸν βοῦρκο τῆς ἀσάφειας καὶ τῆς ὁμαδοποίησης, ἂν κάποιος σκεφτεῖ διαφορετικὰ, ἁπλὰ θὰ περιθωριοποιηθεῖ καὶ θὰ θεωρηθεῖ, εἴτε ψώνιο, εἴτε ἐχθρὸς τοῦ λαοῦ. Αὐτὸς ὅμως, ποῦ θὰ ἀντιδράσει καὶ θὰ βρεῖ κάτι ἄλλο, πόσο κοντὰ θὰ εἶναι στὴν ἀλήθεια; Ἂν βρεῖ ἕνα λάθος, θὰ μείνει ἐκεῖ, ἱκανοποιημένος ἐπειδὴ ἔκανε τὴν ἐπανάστασή του; Ἢ θὰ φτάσει νὰ βρεῖ δυὸ ἢ τρία ἢ λίγο περισσότερα, καὶ θὰ εἶναι σίγουρος;

 Ἀναλόγως τῆς ἀναζήτησης τοῦ καθενός, ἡ ἀντιμετώπισή του ἀπὸ τὸ καθεστὼς  εἶναι διαφορετική. Συνήθως, οἱ ἀντιφρονοῦντες θεωροῦνται γραφικοὶ κι ἔτσι ἀπαξιώνονται. Βέβαια, δὲν λείπει καὶ ἡ μέθοδος τοῦ Γκαῖμπελς : πρῶτα ἐξευτελίζουμε καὶ μετὰ ἐξοντώνουμε.

Τὸ παγκόσμιο καθεστώς, χρησιμοποιεῖ τὶς βεβαιότητές μας καὶ τὰ δεδομένα μας, καὶ μὲ αὐτὰ δολώνει τὶς παγίδες του. Μᾶς διαβεβαιώνει ὅτι σκέφτεται σὰν κι ἐμᾶς, κι ἐμεῖς τὸ πιστεύουμε, γιατί, ὁ καθένας γιὰ τοὺς ἄλλους, πιστεύει ὅτι μποροῦν νὰ κάνουν λιγότερα, ἢ τὸ πολύ, τὰ ἴδια μὲ αὐτὸν (Περικλῆς, ἐπιτάφιος). Τὴν μέθοδον αὐτήν, τὴν γνωρίζουν οἱ μελετηροί, μιᾶς καὶ ἔχει καταγραφεῖ ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων.

Τὸ ἑπόμενο διάστημα, θὰ ἀναφερθῶ σὲ ἀρκετὰ ζητήματα, τὰ ὁποῖα, ἐνῶ ἔχουν καταγραφεῖ καὶ γνωρίζουμε ὅτι πράγματι εἶναι ἔτσι, ἐντούτοις, συνεχίζουμε νὰ  ἀδιαφοροῦμε καὶ φανατικὰ νὰ ὑποστηρίζουμε τὸ ψέμα.

 

Καλὸ μήνα.      

Δεν υπάρχουν σχόλια: